Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció de les Illes Balears

Menu

Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció de les Illes Balears

Illes Balears a 31 de Març de 2020

Registre de bens, interessos i activitatsAccés al Registre de declaracions patrimonials, de béns, drets, interessos i activitats.

En aquesta secció es fan públiques les declaracions patrimonials presentades pels càrrecs públics inclosos en l'àmbit d'aplicació de la Llei 16/2016, de 9 de desembre, que abasten la totalitat dels seus béns, drets, obligacions i activitats, en els termes establerts en aquesta llei, així com les declaracions tributàries de l'IRPF i de l'Impost de Patrimoni que estiguessin obligats a presentar davant l'Agència Estatal d'Administració Tributària i les que voluntàriament s'hagin aportat corresponents al seu cònjuge, la parella estable o la persona amb qui convisquin en anàloga relació d'afectivitat.
Les declaracions s'ofereixen classificades per administracions o entitats a les quals pertanyen els càrrecs públics.
L'Oficina anirà publicant les declaracions per organismes en el moment en que hagin estat validades informàticament i convenientment anonimitzades d'acord amb la nota sobre protecció de dades que pot trobar-se quan s'accedeix al Registre.

      Accés al Registre.


Normativa: