Què és l’oficina anticorrupció?

gener 5, 2021 / BY

La LLEI 16/2016, de 9 de desembre, del Parlament de les Illes crea l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, entitat que depèn orgànicament del Parlament de les Illes Balears i exerceix les seves funcions amb plena independència, sotmesa únicament a l’ordenament jurídic, i té com a objectiu prevenir i investigar possibles casos d’ús o de destinació fraudulents de fons públics o qualsevol aprofitament il·lícit, derivat de conductes que comportin conflicte d’interessos o l’ús particular d’informacions derivades de les funcions pròpies del personal al servei del sector públic.

Així, l’Oficina té com a finalitats principals fomentar els valors i els principis d’ètica pública i d’integritat; dur a terme el seguiment de les obligacions que estableixen la seva llei de creació i altres lleis; i prevenir i investigar activitats que resultin contràries a això.

Entre les funcions de l’Oficina destaca la tasca preventiva i investigadora que se li encomana. Així, l’article 5.c) de l’esmentada Llei 16/2016 atribueix les següents funcions a l’Oficina en relació amb la prevenció, la investigació i la lluita contra la corrupció:

1r. Dur a terme estudis i anàlisis de riscos previs en activitats relacionades amb els contractes, els ajuts o les subvencions públiques, inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei, que permetin fer la inspecció o el seguiment d’aquesta activitat.

2n. Promoure i impulsar mesures en matèria de lluita contra la corrupció i contra qualsevol activitat il·legal o a la deguda gestió dels fons públics, inclosa la comunicació a l’autoritat judicial o al ministeri fiscal del resultat de les investigacions, quan sigui procedent.

3r. Prevenir i alertar amb relació a conductes del personal i dels càrrecs públics que comportin conflicte d’interessos, que consisteixin en l’ús o abús, en benefici privat, d’informacions que tinguin per raó de les seves funcions, o que tinguin o puguin tenir com a resultat la destinació o l’ús irregulars de fons públics o de qualsevol altre aprofitament contrari a l’ordenament jurídic.

4t. Investigar o inspeccionar possibles casos d’ús o destinació irregulars de fons públics, així com les conductes oposades a la integritat o contràries als principis d’objectivitat, eficàcia i submissió plena a la llei i al dret.

5è. Col·laborar en l’elaboració dels dictàmens sol·licitats per comissions parlamentàries d’investigació o per la comissió parlamentària corresponent, sobre assumptes en relació amb els quals hi hagi indicis d’ús o destinació irregulars de fons públics o d’un ús il·legítim i en benefici privat de la condició pública d’un càrrec. A l’efecte del que estableix aquesta disposició, el director o la directora de l’Oficina d’informar d’ofici als òrgans competents perquè exerceixin les iniciatives que els corresponguin.

6è Des de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears poden proposar canvis legislatius i normatius en matèria de sancions i mesures a adoptar en el conjunt dels ens inclosos en l’àmbit d’actuació d’aquesta llei.