Potestat

gener 5, 2021 / BY

Article 29. Infraccions molt greus

1. Es consideren infraccions molt greus:

a) El fet d’impedir o dificultar l’exercici de les funcions d’aquesta oficina quan s’apreciï mala fe o intencionalitat.

b) El no lliurament de la informació clau que requereixi l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció en els terminis indicats en la sol·licitud, quan derivi en un perjudici molt greu o sigui causa de paralització de la investigació o l’expedient per als quals se sol·licita.

c) La tramesa d’informació clau incompleta o inexacta en els requeriments d’informació de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció, quan derivi en un perjudici greu o sigui causa de paralització de la investigació o l’expedient per als quals se sol·licita.

d) La falsedat i l’ocultació documental, i la manipulació de la informació requerida per l’Oficina.

e) Qualsevol tipus de coacció al personal de l’Oficina o qualsevol acció en contra dels principis d’integritat i independència de la mateixa oficina.

f) La falta de col·laboració en la protecció del denunciant.

g) La filtració d’informació en el curs de la investigació.

h) El fet d’aportar de manera dolosa documentació o informació falsa o falsejada amb la denúncia.

i) L’incompliment de les obligacions que estableix aquesta llei quan s’apreciï mala fe o intencionalitat.

2. Quan s’hagi estat sancionat mitjançant una resolució ferma en via administrativa per la comissió d’una falta greu dins el període dels tres anys anteriors, la comissió d’una nova falta greu tindrà la consideració de falta molt greu.

Article 30. Infraccions greus

1. Es consideren infraccions greus:

a) El fet d’impedir o dificultar l’exercici de les funcions d’aquesta oficina, quan no sigui constitutiu d’infracció molt greu.

b) La reiteració en dues infraccions lleus amb sanció ferma en via administrativa.

c) La inassistència injustificada a la compareixença requerida per part de l’Oficina.

d) El no lliurament de la informació rellevant que requereixi l’Oficina en els terminis indicats en la sol·licitud, quan derivi en un perjudici greu per a la investigació o l’expedient per als quals se sol·licita.

e) La tramesa d’informació rellevant incompleta o inexacta en els requeriments d’informació de l’Oficina, quan derivi en un perjudici greu per a la investigació o l’expedient per als quals se sol·licita.

f) El fet de negar indegudament l’entrada o la permanència del personal de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció que impedeixi l’exercici de les funcions i potestats en matèria d’investigació i inspecció que recull aquesta llei.

g) El fet de negar o dificultar l’accés als documents, als expedients, als llibres, als registres, a la comptabilitat i a les bases de dades contravenint les potestats de l’Oficina.

h) El fet de no respondre als informes de conclusions de les investigacions, en les condicions i els terminis que estableix aquesta llei.

i) L’incompliment de les obligacions que estableix aquesta llei quan no tengui la consideració de molt greu.

2. Quan s’hagi estat sancionat mitjançant una resolució ferma en via administrativa per la comissió de dues faltes lleus dins l’any anterior, la comissió d’una nova falta lleu tindrà la consideració de falta greu.

Article 31. Infraccions lleus 

Es consideren infraccions lleus: 

a) El no lliurament de la informació requerida en els terminis indicats en la sol·licitud, quan no derivi en un perjudici per a la investigació o l’expedient per als quals se sol·licita. 

b) La tramesa d’informació incompleta o inexacta en els requeriments d’informació de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció, quan no derivi en un perjudici per a la investigació o l’expedient per als quals se sol·licita. 

c) El fet de no assegurar la indemnitat de les dades a requeriment del personal de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció, quan no derivi en un perjudici per a la investigació o l’expedient per als quals se sol·licita. 

d) L’incompliment culpós o negligent d’altres deures i obligacions que estableix aquesta llei, sempre que no hagi de ser qualificat com d’infracció greu o molt greu. 

Article 32. Sancions 

1. A les infraccions que estableix aquesta llei s’hi apliquen les sancions següents: 

a) Infraccions molt greus: multa de 10.001 € a 100.000 €. En cas que la infracció suposi un greu perjudici per a una investigació, que pugui derivar en reclamacions econòmiques relacionades amb fons públics, s’augmentarà la quantia de la multa fins a un 20% de la quantia econòmica defraudada segons la quantificació feta per l’Oficina. 

b) Infraccions greus: multa de 1.001 € a 10.000 €. En cas que la infracció suposi un greu perjudici per a una investigació, que pugui derivar en possibles reclamacions econòmiques relacionades amb fons públics, s’augmentarà la quantia de la multa fins a un 5% de la quantia econòmica defraudada segons la quantificació feta per l’Oficina. 

c) Infraccions lleus: 

1r. Amonestació 

2n. Multa d’1 € a 1.000 € 

2. Amb independència de les sancions que se’ls imposin, els infractors han de restituir els danys produïts i indemnitzar les administracions, si escau. 

3. Totes les declaracions s’han de sancionar també amb la declaració d’incompliment de la llei i, en cas d’infracció greu o molt greu, amb la publicació d’aquesta declaració de la infracció comesa i de la sanció imposada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

4. De manera complementària a les sancions greus i molt greus, l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció pot sol·licitar a l’òrgan del qual depengui el càrrec públic que en disposi el cessament sempre que sigui de lliure designació, conformement amb la legislació establerta en el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. 

5. En el cas d’infraccions greus o molt greus comeses per persones físiques i jurídiques, públiques o privades, en l’àmbit d’aquesta llei, l’Oficina ha de comunicar la resolució de la sanció als òrgans competents de les entitats públiques afectades als efectes que prevegi la legislació vigent en matèria de contractació, ajuts i subvencions públics.