Observatori ciutadà

abril 16, 2021 / BY

La confiança dels ciutadans en les institucions públiques es guanya amb dificultat i es perd fàcilment. L’ideal és que les institucions públiques actuïn de manera socialment responsable i ètica per guanyar i mantenir la confiança dels ciutadans en les institucions públiques i polítiques.

Els ciutadans actius són crucials en la lluita contra la corrupció: criden l’atenció sobre la gravetat d’aquest problema, eleven la consciència pública sobre el seu impacte, i actuen com a vigilants efectius de càrrecs públics i partits monitoritzant-los i mantenint-los sota un escrutini constant en termes de rendició de comptes i capacitat de resposta. Això condueix poc a poc a un mecanisme d’autocontrol, ja que obliga els càrrecs i funcionaris públics a comportar-se èticament i a oferir un govern net. Per contra, alts nivells de percepció de mala governança o corrupció, condueixen a la frustració dels ciutadans amb el seu sector públic, a l’apatia pública, a la manca de compromís cívic i a la manca de confiança en el procés polític i democràtic, i finalment també a l’augment del frau fiscal, que és l’altra cara de la mateixa moneda.

La Convenció de les Nacions Unides contra la Corrupció (UNCAC) proporciona la base per a la participació ciutadana en els esforços anticorrupció a l’article 13, que obliga els estats membres a “prendre les mesures adequades per promoure la participació activa d’individus i grups aliens al sector públic, com ara la societat civil, les organitzacions no governamentals i les organitzacions comunitàries, en la prevenció i la lluita contra la corrupció”, i exigeix als Estats membres que proporcionin vies de participació pública en la presa de decisions. Aquest Observatori pretén contribuir dins les seves possibilitats, en aquesta participació activa de la ciutadania a favor de la transparència en el disseny de les polítiques públiques, i en la integritat en la seva execució.

Conveni Marc per a l’impuls i la participació activa en l’observatori ciutadà a favor de la transparència, l’ètica i la integritat pública de les Illes Balears

Com formar part de l’Observatori?

Pot adherir-se a l’Observatori mitjançant la signatura del Conveni marc, qualsevol entitat sense ànim de lucre que pretengui contribuir al desenvolupament del seu objecte i assumeixi els compromisos establerts en la clàusula tercera del Conveni.

A aquests efectes, l’entitat que vulgui formar part de l’Observatori ha de presentar sol·licitud motivada, que remetrà al director o directora de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, assenyalant els motius que justifiquen el seu interès, el seu compromís de participació activa a l’Observatori, i qualsevol altre antecedent rellevant que hagi de ser considerat. A més, en la sol·licitud s’haurà d’identificar algun mitjà de contacte (idealment correu electrònic institucional) que permeti l’adequada comunicació i notificació durant el procés d’adhesió.

La sol·licitud es posarà en coneixement dels membres de l’Observatori i es debatrà en la següent reunió del Ple, i la seva acceptació estarà subjecta a l’aprovació per unanimitat dels membres de l’Observatori.

La formalització de l’ingrés requerirà la signatura d’una carta on l’organització es compromet a donar suport activament les iniciatives desenvolupades per l’Observatori.