Informació jurídica

gener 5, 2021 / BY

Normativa interna

  1. Resolucions
  2. Instruccions

1. RESOLUCIONS

2018 
2018.03.09 Resolució de 9 de març de 2018, del Director de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears per la qual es creen fitxers de dades de caràcter personal de l’Oficina 
2018.12.14 Resolució sobre Seu electrònica 
2018.12.14 Resolució sobre Registre electrònic

2018.12.14 Resolució sobre Bústia de Denúncies

2019

2019.03.13 Resolució sobre supressió registre alts càrrecs 

2019.01.22 Resolució sobre incorporació romanents de crèdit 

2019.03.13 Resolució de 13 de març de 2019 de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears, per la qual es fan efectives la supressió i la integració dels registres a què fa referència la disposició addicional primera de la Llei 16/2016, de 9 de desembre 

2019.04.01 Resolució sobre models de declaració de béns i activitats 

2019.04.02 Resolució sobre funcions dels llocs de treball 

2019.04.04 Resolució per la qual es convoca la provisió de llocs de treball pel sistema de lliure designació 

2019.06.19 Resolució per la qual s’aprova transferència de crèdit 1/2019 

2019.06.25 Resolució per la qual s’aprova el sistema de carrera professional 

2019.07.24 Resolució per la qual s’acorda l’aplicació de l’Acord sobre ajudes socials de la Sindicatura

2019.07.24 Resolució per la qual s’atribueixen funcions de control econòmic-pressupostari a la Cap de l’Àrea d’Investigació

2020

8/1/2020 Resolució per la qual es deroga la de 2019.07.24 sobre funcions de control econòmic-pressupostari

11/2/2020 Resolució per la qual es modifica la Resolució de 2 d’abril de 2019 a relació amb les funcions de Cap / a de Àrea d’Investigació i Inspecció

2021

12/2/2021 Resolució 1/2021, de 12 de febrer de 2021, per la qual s’aprova el protocol d’actuació per a la protecció i la salvaguarda dels drets de les persones denunciants o alertadoras

2. INSTRUCCIONS

2018

2018.12.31 Instrucció 1/2018 per la qual s’aproven les directrius genarales de l’Oficina per a l’any 2019

2019

2019.01.07 Instrucció 1/2019 per la qual s’aproven les bases d’execució de l’pressupost i operatòria comptable de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears

2019.01.09 Instrucció 2/2019 sobre targetes identificatives personal inspector 

2019.08.28 Instrucció 3/2019 sobre numeració d’expedients d’investigació

2019.10.14 Instrucció 4/2019 de modificació de la Instrucció 1/2019 per la qual s’aproven les bases d’execució de l’pressupost i operatòria comptable 

2019.11.09 Instrucció 5/2019 de 9 de novembre, per la qual es fixen les directrius i els criteris d’admissió i arxiu de denúncies o comunicacions i s’identifiquen els supòsits en què sigui procedent la selecció casos de comprovació i inspecció realitzats a iniciativa de l’Oficina

2019.12.30 Instrucció 6/2019 per la qual s’aproven les directrius genarales de l’Oficina per a l’any 2020

2020 
2020.06.15 Instrucció 1/2020 de modificació de la Instrucció 1/2019 per la qual s’aproven les bases d’execució de l’pressupost i operatòria comptable

29/12/2020 Instrucció 2/2020 per la qual s’aproven les directrius genarales de l’Oficina per a l’any 2021