Gestió econòmica

gener 5, 2021 / BY

NORMATIVA

  1. INSTRUCCIÓ 1/2019 PER LA QUAL S’APROVEN LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST I OPERATÒRIA COMPTABLE DE L’OFICINA DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ DE LES ILLES BALEARS
  2. RESOLUCIÓ DE 22 DE GENER DE 2019 DE L’OFICINA DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ DE LES ILLES BALEARS, PER LA QUAL S’AUTORITZA LA INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDIT DEL 2018 AL PRESSUPOST DEL 2019
  3. RESOLUCIÓ 19 DE JUNY DE 2019, DE LA DIRECCIÓ DE L’OFICINA DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ A LES ILLES BALEARS, PER LA QUAL S’APROVA UNA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PRESSUPOSTARI, CONSISTENT EN LA TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT 1/2019 DEL CAPÍTOL I AL CAPÍTOL VI.
  4. RESOLUCIÓ 19 DE JUNY DE 2019, DE LA DIRECCIÓ DE L’OFICINA DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ A LES ILLES BALEARS, PER LA QUE S’APROVA UNA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PRESSUPOSTARI, CONSISTENT EN LA TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT 1/2019 DEL CAPÍTOL I AL CAPÍTOL VI.
  5. INSTRUCCIÓ 1/2020, DE 15 DE JUNY, PER LA QUE ES MODIFICA LA INSTRUCCIÓ 1/2019 PER LA QUE S’APROVEN LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST I OPERATÒRIA COMPTABLE DE L’OFICINA 

EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2018

EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2019

INFORME SINDICATURA DE COMPTES 2019

Informe Sindicatura de comptes 2019

EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2020