Denúncies

gener 5, 2021 / BY

L’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears ofereix una bústia perquè qualsevol persona pugui denunciar qualsevol situació de frau o corrupció de la qual tingui constància en el sector públic balear. Sempre garantim la confidencialitat de les seves comunicacions i, si ens ho demana, reservem la seva identitat. Si ho prefereix, pot contactar de forma anònima mitjançant correu postal i a través de la Bústia de denúncies anònimes.

A través de la bústia de denúncies anònimes pot denunciar de forma anònima qualsevol situació de frau o corrupció, d’acord amb el que preveu l’article 24 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. És un canal segur d’admissió de les comunicacions, ja que: permet l’anonimat durant tot el procés, la bidireccionalitat de les comunicacions i pot amagar la identificació del seu dispositiu (adreça IP) connectat a la xarxa.

En qualsevol cas, ha de conèixer els seus drets i obligacions:

Drets de les persones informants

1. Les denúncies o alertes presentades en la Bústia de Denúncies no implica necessàriament l’inici d’un procediment administratiu, ni tampoc produeixen l’efecte de presentació en el Registre d’entrada de l’Oficina. A la persona que informa o comunica els fets no li correspon la condició de persona interessada en un procediment administratiu.

2. Les denúncies o alertes tampoc són constitutives d’exercici del dret de petició, ni comporten la formulació d’un recurs administratiu ni l’exercici de qualsevol acció o reclamació a la qual tinguin dret les persones que les formulen.

3. L’Oficina protegirà en els seus drets a les persones que facin ús de la Bústia de Denúncies sense que es puguin derivar conseqüències lesives per a la seva esfera personal o professional, llevat que es facin amb ple coneixement de la seva falsedat o faltant de manera temerària a la veritat , en aquest cas no han de ser objecte d’investigació.

4. Les persones informants tenen dret a la confidencialitat de les denúncies o alertes que presenten i a mantenir el seu anonimat si així ho desitgen.

Obligacions de les persones informants

1. Les persones que facin ús de la Bústia de Denúncies han de tenir indicis raonables o suficients sobre la certesa de la informació que comuniquin i han d’estar basats en documents o informacions contrastades, no podent formular denúncies o alertes genèriques, de mala fe o amb abús de dret.

2. Les persones informants estan obligades a descriure de la manera més detallada possible els fets o conductes que comuniquin i han de proporcionar tota la documentació disponible sobre la situació descrita o indicis objectius, i, si són coneguts, els presumptes responsables, la data de la comissió i l’abast econòmic de la infracció denunciada.

3. La persona informant es fa responsable de la conservació, amb les degudes precaucions de seguretat, del codi alfanumèric que identifica la seva comunicació i del seu ús només als efectes de mantenir la relació amb l’Oficina i d’addicionar informació rellevant.

4. L’Oficina no emprendrà actuacions fonamentades únicament en opinions.

5. La persona que comuniqui fets que vulnerin el principi de bona fe o amb abús de dret, o que vulnerin els drets fonamentals a l’honor, la imatge i la intimitat personal i familiar de terceres persones o que siguin contràries a la dignitat de la persona , pot incórrer en responsabilitat civil, penal o disciplinària prevista en l’ordenament jurídic.

ACCEDIR A LA BÚSTIA DE DENÚNCIES ANÒNIMES

ACCEDIR A LA BÚSTIA DE DENÚNCIES AMB IDENTIFICACIÓ DEL DENUNCIANT