Àmbit d’actuació

gener 5, 2021 / BY

L’àmbit d’actuació de l’Oficina s’estén a:

a) El Govern de les Illes Balears, l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i els ens del sector públic instrumental, integrat pels organismes autònoms, les entitats públiques empresarials, les societats mercantils públiques, les fundacions del sector públic i els consorcis que estiguin sota la dependència de l’Administració de la comunitat autònoma o vinculats a ella.

b) Els consells insulars i els ens dependents o vinculats a aquests, inclosos els consorcis.

c) Els municipis i altres ens de l’Administració local de les Illes Balears, així com els seus ens dependents o vinculats, inclosos mancomunitats i consorcis.

d) El Parlament de les Illes Balears.

e) La Sindicatura de Comptes, el Consell Consultiu, el Consell Econòmic i Social, l’Agència Tributària de les Illes Balears i, en general, tots els òrgans estatutaris i les entitats públiques de les Illes Balears.

f) La Universitat de les Illes Balears.

g) Qualsevol ens amb participació pública en la seva personalitat jurídica o que tingui com a origen fons públics en el seu capital social o accionariat.

En conseqüència, entren en l’àmbit d’actuació de l’Oficina les activitats que, susceptibles de generar frau, corrupció o una situació d’il·legalitat que afecti els interessos generals, duguin a terme els següents càrrecs públics:

a) Els membres del Govern de les Illes Balears, la resta d’alts càrrecs i el personal eventual de l’Administració autonòmica, sigui quina sigui la seva denominació.

b) Les persones titulars dels òrgans directius dels ens que formen el sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

c) Els membres dels òrgans de govern, els càrrecs electes, altres alts càrrecs i el personal eventual dels consells insulars i de la resta d’entitats locals de les Illes Balears, sigui quina sigui la seva denominació.

d) Els diputats i les diputades del Parlament de les Illes Balears.

e) Els càrrecs públics de qualsevol dels òrgans estatutaris i legals quan estiguin en l’àmbit d’aplicació de la Llei 2/1996, de 19 de novembre, d’incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

f) Les persones titulars dels òrgans directius de la Universitat de les Illes Balears.

g) Les persones titulars dels òrgans directius de qualsevol entitat o organisme, de dret públic o privat, dependent o vinculat a qualsevol d’aquests, en tots els aspectes en què aquesta llei ho determini expressament.

L’actuació de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció, addicionalment, en la mesura que calgui per al compliment de les seves funcions, pot incloure les activitats de persones físiques i jurídiques, públiques o privades, que, independentment de la seva forma jurídica , siguin perceptores de subvencions públiques, a l’efecte de comprovar la destinació i ús de subvencions; gestionin fons públics; prestin serveis públics i els gestionin mitjançant qualsevol de les modalitats de gestió de serveis públics previstes en dret; o exerceixin potestats administratives, en relació amb la gestió comptable, econòmica i financera del servei o l’obra i amb les altres obligacions que derivin del contracte o de la llei.